Рашка - градско Власово

Адреса: Прва Власовска бб, Рашка

Телефон: 062 882 9107

Власник гробља: Raška

QR ко̂д гробља

Није евидентирано ниједно гробно место.